Novosti


Informacija o stjecanju vlastitih dionica

  Kategorije: Investitori Obavijesti


Sukladno odredbi članka 474. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, OIB: 84214771175 (dalje u tekstu: Društvo) obavještava sljedeće:

investicijsko društvo FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., u ime i za račun Društva, izvršilo je sljedeće kupnje dionica Društva (vlastitih dionica), na uređenom tržištu Zagrebačke burze (ZSE).

  • dana 23. prosinca 2021. godine kupljene su 552 dionice oznake ERNT-R-A po prosječnoj cijeni od 1.790,00 kn po dionici, što predstavlja 0,04% temeljnog kapitala Društva.

investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., u ime i za račun Društva, izvršilo je sljedeće kupnje dionica Društva (vlastitih dionica), na uređenom tržištu Zagrebačke burze (ZSE).

  • dana 23. prosinca 2021. godine kupljena je 531 dionica oznake ERNT-R-A po prosječnoj cijeni od 1.799,39 kn po dionici, što predstavlja 0,04% temeljnog kapitala Društva.

Nakon navedenih stjecanja, Ericsson Nikola Tesla d.d. posjeduje ukupno 5.355 vlastitih dionica, koje čine 0,4% temeljnog kapitala Društva.


   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice